Eivind Reke, Lena Haugseth, Maj Britt Karlsen & Kari Bjorneru